Управленска структура

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД на ООН) е сдружение с нестопанска цел, което има национален, контролен и експертен съвет, както и общо събрание.

Председател и национален съвет

 1. Огнян Траянов, Председател на НС на БМГД на ООН и изпълнителен директор на „ТехноЛогика” ЕАД
 2. „Овергаз Инк.” АД, представлявано от Сашо Дончев, Изпълнителен директор
 3. „КонтурГлобал Марица Изток 3”, представлявано от Гари Левсли, Главен изпълнителен директор
 4. „Девня цимент” АД, представлявано от Стефано Коста, Изпълнителен директор
 5. Фондация “Помощ за благотворителността в България”, представлявана от Елица Баракова, Изпълнителен директор
 6. Висше училище по застрховане и финанси (ВУЗФ), представлявано от доц. д-р Григорий Вазов, президент на ВУЗФ
 7. „Софарма“ АД, представлявано от Огнян Донев, Изпълнителен директор

Контролен съвет

 1. „Асарел Медет“ АД
 2. „Мобилтел“ АД
 3. Фондация „Софимун”, представлявана от Димитър Мандражиев, председател

Експертен съвет 

 1. Елена Кръстева, директор „Комуникационни стратегии и КСО“, „Софарма“ АД
 2. Елена Матеева, мениджър „Реклама и Комуникации“, „Софарма“ АД
 3. Даниел Киряков, Мениджър „Външни комуникации“, Българска минно-геоложка камара
 4. Марио Каменов, Директор на Център за продължаващо и професионално обучение
 5. Меглена Генева, Ръководител отдел „Връзки с обществеността“, ТехноЛогика