Нефинансово отчитане

От 01 януари, 2017 г. нефинансовото отчитане е задължително за някои предприятия в ЕС и се извършва съгласно Директивата за 2014/95/EС: оповестяване на нефинансова информация и на информация за многообразието. Директивата бе приета на 5 декември 2014 г., а до 6 декември 2016 г. държавите от ЕС трябваше да я транспонират в своето национално законодателство. 

В своите мотиви за въвеждането на Директивата Европейският парламент признава значението на оповестяването на информация, свързана с устойчивостта, като социални и екологични фактори, от страна на предприятията с цел определяне на рисковете за устойчивостта и увеличаване на доверието на инвеститори и потребители. В действителност оповестяването на нефинансова информация е жизненоважно за управлението на прехода към устойчива глобална икономика. За някои компании преходът оповестяването на нефинансова информация няма да е толкова труден, напр. тези, които изготвят доклади за устойчиво развитие или Комюникета за напредък към  Глобалния договор на ООН.