Как се превежда терминът corporate sustainability и кои са 5-те основни принципа на устойчивото развитие

 

Guide to corporate sustainability„Корпоративната устойчивост е политиката на една компания за подобряване на природните, финансовите, социалните и етичните условия там, където оперира“, така Глобалният договор на ООН като инициатива – мотор на добрите бизнес практики, разяснява термина. Огласяването на добрите корпоративни практики на международно ниво има за цел да достигне до повече компании, да попие в ДНК-то им и по този начин да промени положително живота на ангажираните с тях хора. Политиката на устойчиво развитие е не просто стратегия за дълготраен живот на компаниите, но и стратегия с по-висша цел: просперитет на нациите.

Тъй като терминът „корпоративна устойчивост“ звучи неясно, използваме конкретни негови прояви, за да го обясним. Петте проявления, както ги нарекохме в заглавието, са онези индикатори според инициативата на ООН, които показват дали една компания работи етично и как се грижи за обкръжаващата я среда. Ако вашата организация изповядва общовалидни ценности и проектира своята ангажираност, то значи тя би била достоен член на Глобалния договор и партньор на хиляди други компании по света и в България.  

Показваме ви 5-те проявления на корпоративната устойчивост, по които може да бъде разпозната трайната следа на отговорните компании:

Дейност, основана на универсални принципи

Фундаменталната дейност, от която произтича успехът на една компания, това е зачитането на човешките права. В Десетте универсални принципа на ООН влизат осигуряването на здравословна и безопасна работна среда, спазването на трудовите норми, опазването на околната среда и антикорупционните политики. Те са морален код, който се разчита от работодатели, служители и партньорски организации, и предоставя надеждни механизми за измерване на напредъка. Все по-голям е броят на компаниите, търсещи решения отвъд своите оперативни функции, инвестирайки и в разрешаването на проблеми от социален, екологичен или управленчески характер.

Guide to corporate sustainability_p6

Стратегически действия за развитие на общността

Устойчивите компании активно подкрепят общностите около тях. Какво означава това? Да вземем за примери бедността, социалните конфликти, ниско образованата работна сила, недостига на природни ресурси – всички тези проблеми засягат дейността на организациите и могат да нарушат тяхната жизнеспособност. Това става причина бизнесът да инвестира в обществото, съзнавайки, че не може да просперира, ако средата около него се влошава.

Ангажимент на висшия мениджмънт

Позитивната промяна започва от висшия мениджмънт. Общественият ангажимент, поет от изпълнителния директор и подкрепен от борда на директорите, е задължително условие за присъединяване към Глобалния договор. Лидерите изпращат силно послание към обществеността с водените от тях политики в съзвучие със законодателството и съобразно необходимостта от развиване на човешкия потенциал. Концепцията за устойчивостта обхваща цялостната фирмена дейност и същевременно въздейства най-силно, когато ръководителите я прилагат в работата си.

Прозрачност и отчитане на прогрес

Огласяването на добрите практики е смислено само когато напредъкът се проследява и измерва. Затова и всяка от компаниите-членове на Глобалния договор изготвя стратегически доклад, демонстриращ нейните нефинансови печалби и загуби. Т.нар. Комюнике за развитието се публикува ежегодно под формата на отчет, информиращ заинтересованите страни за усилията на дадена организация да полага грижи за обществото.

Локални действия

Като международна програма, Глобалният договор на ООН разбира, че в насърчаването на корпоративната устойчивост по света трябва да изхожда от местните специфики. Широко варират представите за отговорния бизнес в различните държави и общности. Естеството на проблемите, срещу които се изправят компаниите, както и локалните и национални приоритети се различават едни от други. За да подпомогне укрепването на бизнеса на местна почва, Глобалният договор е изградил локални мрежи в почти 85 страни.

Българската мрежа е официален представител на Глобалния договор на ООН от 2011 г. и от основаването си насам провежда колекивни проекти на частния и неправителствения сектор, с които 5-те принципа на устойчивото развитие намират своето проявление у нас.

 

Източник: Guide to Corporate Sustainability, UN Global Compact
Пълният наръчник може да свалите свободно от сайта на Глобалния договор на ООН