Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в сърцето на социалноотговорната индустрия

3Без добив на подземни богатства животът на човечеството е невъзможен. Минерално-суровинната индустрия е в основата на всички други индустрии и важен фактор за икономическата стабилност и енергийна независимост на страната ни. Заради своята специфика секторът остава с най-високи очаквания за здравословни, безопасни и достойни условия на труд, грижа за околната среда и обществен диалог. В отговор на тези очаквания индустрията припознава устойчивото развитие и социалноотговорните ценности като свой основен приоритет. Традиционно водеща дейност за компаниите е планирането на човешките ресурси в отрасъла. Ценен партньор на сектора е единствената държавна образователна и научна институция в България, която в продължение на 67 години осигурява научното обслужване и подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите на минерално-суровинния отрасъл. с работата си, че секторът може да се извършва устойчиво – икономически ефективно, екологосъобразно, безопасно за живота и здравето на работещите, социално отговорно и в хармония с останалите човешки дейности.  МГУ поддържа отлични партньорски отношения с бизнеса, като непрекъснато организира различни колективни инициативи. Работейки активно за осъществяването на целите на устойчивото развитие кадрите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ са в сърцето на една от най-социалноотговорните индустрии!