УНСС – 100 години отстояване на знание и социално отговорно поведение

12345Тази година УНСС празнува своя 100 годишен юбилей. Началото е поставено около 19 ч на 21 май 1920 г., когато в сградата на Славянското дружество в София се провежда първото заседание на 11-членна инициативна комисия за създаване на ново специализирано висше училище в България. През 1938 година висшето училище продължава съществуването си под ново име: Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН). Десет години по-късно ДВУФАН се обединява с Държавностопанския отдел на Юридическия факултет на Софийския университет. Така възниква Факултетът за стопански и социални науки при СУ. На 1 февруари 1952 г., Стопанският факултет при Софийския университет се обособява в отделно висше училище под наименованието Висш икономически институт (ВИИ), а на 20 март 1953 г. наименованието се променя на ВИИ „Карл Маркс“. С решение на Народното събрание от 1 август 1995 г. и в изпълнение на волята на членовете на Академичния съвет, ВИИ „Карл Маркс“ се преименува на Университет за национално и световно стопанство.

            От създаването си до сега университетът подготвя голяма част от елита на страната ни, утвърждавайки своите лидерски позиции в професионалните направления: икономика, управление и администрация, право и политически науки.

            УНСС е най-големият български университет с 20 000 студенти, които се обучават в редовна и дистанционна форма в 43 бакалавърски специалности и 108 магистърски специалности, и близо 500 български и чуждестранни докторанти, които се обучават в 41 докторантски програми. Обучението се провежда от около 500 преподаватели, от които 300 – професори и доценти.

Университетът си сътрудничи с над 150 висши училища от цял свят, с които работи по съвместни магистърски програми, научноизследователски проекти, обмен на студенти и преподаватели.

            През 2006 година с Решение на Академичният съвет беше създаден Университетски център за устойчиво развитие, а през 2016 година университета се присъедини към Глобалния договор на ООН. Една година по-късно бе създадена Академична мрежа за социална отговорност, в която студенти и преподаватели, съвместно с колеги от други висши учебни заведения и научни институти, представители на бизнеса, държавната администрация, неправителствените организации и представители на синдикалните организации организират съвместни инициативи, свързани с разпространението на теорията и практиката на социално и екологично отговорно поведение.

            Доказателство за тези ангажименти и действия е осигурената достъпна среда. Библиотеката на университета разполага със специализирани работни места за незрящи читатели, оборудвани със софтуер Speech Lab, скенер и със софтуери Jaws for Windows и Screen Reader.  Изготвен е Пътеводител за незрящи студенти, издаден на брайл (с дублирана информация на CD).

            Ежегодно в УНСС се провеждат научни форуми за споделяне на знание, свързано със социалната отговорност. Научните публикации на наши преподаватели присъстват в световно известни списания. Разработват се научни проекти в тази област. 

            В настоящия момент университетът е сред водещите по електронизация, който стартира онлайн обучение. Така, поставяйки на първо място здравето на студентите, преподавателите и служителите, още веднъж УНСС доказа, че е социално отговорен университет. Специално за кандидат-студентите, отчитайки опасностите на епидемиологичната обстановка, ще се приложи иновативна система за провеждане на онлайн приемни изпити. Система, която е съобразена с най-новите дигитални технологии и гарантира пълна сигурност на кандидатстудентската информация. Базирана е на изкуствен интелект, пълна автентификация (доказване на самоличността) на кандидат-студентите, криптиране и цифрово подписване на оценките от приемните изпити.

            В своята 100 годишна история УНСС доказа, че е стожер на знанието и социално отговорното поведение.

            Честит юбилей, УНСС!