Date archive: август 2022

Общо събрание на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

ОС

 

Уважаеми членове на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН,

Националният съвет на Сдружение „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН”,  има удоволствието да ви покани на редовното годишно Общо събрание на Сдружение „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН”, което ще се проведе на 20 септември 2022г. от 14:00 часа, в UniCredit Studio, пл. Св. Неделя 7, 1000 София, България.
Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Националния съвет за 2021 г. и освобождаване от отговорност на
членовете на Националния съвет.
Проект за решение: ОС на БМГД на ООН приема отчета за дейността на НС за периода 2021
г. и освобождава от отговорност членовете на НС за дейността им през 2022 г.
2. Приемане на насоки за дейността на сдружението и бюджет за 2022 г.
Проект за решение: ОС на БМГД на ООН приема насоки за дейността и бюджет за 2022 г.
3. Приемане на Годишен доклад за дейността на Сдружението за 2021 г
Проект на решение: ОС на БМГД на ООН приема Годишния доклад за дейността на
Сдружението за 2021 г.
4. Приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г.
Проект за решение: ОС на БМГД на ООН приема Годишния финансов отчет на Сдружението
за 2021 г.
5. Разни

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение електронно и на следния адрес: гр. София, ул. „Филип Кутев“ 1.
Предложения за изменения и допълнения в дневния ред могат да бъдат изпращани в секретариата на БМГД на ООН, в писмен вид и подкрепени с мотиви, най-късно 14 (четиринадесет) дни преди обявената дата за провеждане на Общото събрание.
Каним ви да присъствате лично или чрез упълномощен представител. Моля, тези от вас, които няма да имат възможност да присъстват на събранието или да изпратят упълномощен представител, да ни уведомят предварително на e-mail: secretariat@unglobalcompact.bg. 

 

Details