Нови насоки за бизнеса по Справедливия преход за климатични промени

Post 8 of 592

Untitled design

 

Глобалният договор на ООН публикува нови насоки за бизнеса относно начините, по които може да се адаптира, за да сведе до минимум рисковете, свързани с климатичните промени и негативните въздействия по отношение на неговата дейност и веригите за доставки по справедлив и равноправен начин.
Според Международната организация на труда справедлив преход означава икономиката да стане по-екологична по начин, който е възможно най-справедлив и приобщаващ за всички заинтересовани страни, създавайки възможности за достоен труд и не допускайки никой да бъде оставен на заден план. В краткото изложение са посочени седем препоръки към бизнеса за постигане на справедлив преход:

  1. Интегриране на социалните и екологичните цели в бизнес стратегията чрез диалог с обществото;
  2. Изграждане на коалиции, включително с конкуренти;
  3. Подобряване на събирането и обмена на данни;
  4. Укрепване на устойчивостта на веригата за доставки;
  5. Финансиране на справедлив преход и адаптиране към промените;
  6. Партньорство с местните и регионалните власти за разработване на стратегии за адаптация, които да подпомагат справедливия преход;
  7. Застъпничество за ясно разпределение на отговорностите за справедлив преход, както и за подкрепа за адаптиране към климатичните промени.

Санда Оджиамбо, помощник-генерален секретар и главен изпълнителен директор на Глобалния договор на ООН, коментира публикуването на насоките: „Бизнесът по целия свят вече изпитва въздействието на климатичните промени – от прекъсване на производството, нарушаване на веригите за доставки до увеличаване на разходите. Прилагането на стратегии за адаптиране към климатичните промени може да създаде нови работни места, иновации и нови възможности за бизнеса, но само ако се извършва по начин, който е приобщаващ и дава възможност на всички да се развиват.“

Прочетете повече