Стратегически план 2021-2023: Бизнес, устремен към доверието на обществото

бск статия 042021В основата на всеки бизнес успех са качественият продукт, който носи добавена стойност, ясната визия и цел, и създаването на стратегия, която да води към тяхното изпълнение. Като обединение на отговорния бизнес, Глобалният договор на ООН планира дейността си по утвърдения модел за успех и резултатът е създаването на Стратегически план в международен и национален мащаб 2021-2023. Подобно на пътна карта, той посочва значимите теми, които стоят пред обществото за решаване и възможностите на бизнеса да допринесе за това чрез колективни действия. Стратегическият план е своеобразно споразумение между компаниите да работят за решаването на икономически и социални проблеми и да си сътрудничат, за да подобрят цялостно средата на живот.

Базиран на 10-те универсални принципа на хуманност, грижа и етичност, Стратегическият план 2021-2023 осветява актуалните към момента Цели за устойчиво развитие, върху които бизнесът ще съсредоточи обединените си усилия. Компаниите-членове на Българската мрежа посветиха първите три месеца на 2021 г. на създаването на Стратегически план, актуален за България.

Основните приоритети, разпознати от компаниите, са свързани с:

  • Достоен труд и икономически растеж (Цел 4), трансформация на работните места, развиване умения на служителите, свързани с дигиталните трансформации, грижа за служителите и техните семейства (физическо и ментално здраве)
  • Устойчив начин на живот с грижа за околната среда, биоразнообразие и климат (Цели 13 и 15)
  • Отговорно потребление и производство (Цел 12)
  • Анти-корупция, медийна свобода и грамотност, доверие в бизнеса (Цел 16)
  • Партньорства (Цел 17)

бск 042021Със своя втори стратегически план бизнесът за пореден път се оказа по-далновиден и е крачка напред, защото неговата изначална роля е на новатор, който по-ясно и гъвкаво вижда решенията на проблемите в обществото. Синергията между действията на бизнеса и устойчивото развитие обаче са невъзможни без изградените върху общите принципи и доверието стратегически партньорства. Този подход е запазена марка на Българската мрежа.

Това е и едно от основанията Българската мрежа да получи одобрението да участва със собствен панел на глобалния форум на ООН на бизнес лидерите LEADERS SUMMIT 2021, който ще се проведе на 15 и 16 юни 2021 г. В сесията ще бъде представен Стратегическият план на Мрежата, а изпълнението му ще бъде дискутирано от лидерите на компаниите-членове и партньорите. Този план е заявка за ангажираност на бизнеса към развитието на обществото, а активните партньорства са доказателство, че икономиката на доверието е единствения възможен път.