Нови насоки за бизнеса по Справедливия преход за климатични промени

Untitled design

Глобалният договор на ООН публикува нови насоки за бизнеса относно начините, по които може да се адаптира, за да сведе до минимум рисковете, свързани с климатичните промени, и негативните въздействия по отношение на неговата дейност и веригите за доставки по справедлив и равноправен начин.
„Справедливият преход за адаптиране към климата“, разработен от Стокхолмския институт по околна среда с партньори и компании, участвали в аналитичната лаборатория „Think Lab“ за „Справедлив преход“, представя справедливия преход и препоръки към компаниите за постигане на приобщаващ процес на преминаване към бъдеще с нулево нетно потребление и устойчивост.
Според Международната организация на труда справедлив преход означава икономиката да стане по-екологична по начин, който е възможно най-справедлив и приобщаващ за всички заинтересовани страни, създавайки възможности за достоен труд и не допускайки никой да бъде оставен на заден план. Въздействията и рисковете, свързани с климата, могат да имат верижни ефекти по веригите за доставки, засягайки предприятията, работниците, препитанието им и общностите. Компаниите трябва да се ангажират с действия за адаптиране, които не позволяват преразпределянето на риска или оставането на заден план на работниците, техните общности и доставчиците надолу по веригата.
В краткото изложение са посочени седем препоръки към бизнеса за постигане на справедлив преход:

  1. Интегриране на социалните и екологичните цели в бизнес стратегията чрез диалог с обществото;
  2. Изграждане на коалиции, включително с конкуренти;
  3. Подобряване на събирането и обмена на данни;
  4. Укрепване на устойчивостта на веригата за доставки;
  5. Финансиране на справедлив преход и адаптиране към промените;
  6. Партньорство с местните и регионалните власти за разработване на стратегии за адаптация, които да подпомагат справедливия преход;
  7. Застъпничество за ясно разпределение на отговорностите за справедлив преход, както и за подкрепа за адаптиране към климатичните промени.

Untitled design (1)

Санда Оджиамбо, помощник-генерален секретар и главен изпълнителен директор на Глобалния договор на ООН, коментира публикуването на насоките:
„Бизнесът по целия свят вече изпитва въздействието на климатичните промени – от прекъсване на производството, нарушаване на веригите за доставки до увеличаване на разходите. Прилагането на стратегии за адаптиране към климатичните промени може да създаде нови работни места, иновации и нови възможности за бизнеса, но само ако се извършва по начин, който е приобщаващ и дава възможност на всички да се развиват.“
Ричард Клайн, водещ автор на Междуправителственият панел за климатични промени (МПКП) и ръководител на екипа за международен риск и адаптация към климатичните промени в Стокхолмския институт по околна среда, и съавтор на ръководството, заяви: „Рисковете и ефектите от изменението на климата излагат на риск повечето бизнеси днес. Справедливият преход може да помогне на бизнесите да интегрират екологичната и социалната дейност в основната си бизнес стратегия и да осигурят дългосрочна устойчивост за компаниите, техните работници, както и за местните общности.“
За подробности и допълнителна информация, моля, прочетете Краткото изложение/ Брифа.

***********
За лабораторията „Think Lab“ за „Справедлив преход“
Лабораторията „Think Lab“ за „Справедлив преход“ има за цел да формира и определи бизнес и идейно лидерство в критични области, свързани със справедливия преход; да адресира ключови предизвикателства за бизнеса; да идентифицира възможности за политическо застъпничество и добри бизнес практики; и да разпространи наученото чрез мрежата на Глобалния договор на ООН.
Сред 27-те компании участници от цял свят са A.P. Møller – Mærsk, Accenture, AIA Group, CEMEX, DP World, Enara Capital, Enel SpA, Garanti BBVA, Iberdrola, Johnson Controls, Lenovo Group, LONGi, Mahindra Group, Majid Al Futtaim, Meta, Microsoft, Moody’s Corporation, National Australia Bank, Nestlé, Novozymes A/S, Ørsted, ReNew Power Pvt. Ltd., Sappi Southern Africa Ltd., TriCiclos, Unilever, Wipro Ltd. и Woolworths Holdings Limited. Партньори на лабораторията са Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата(UNFCCC), Програмата на ООН за околната среда (UNEP), Международната организация на труда, Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC) и нейният Център за справедлив преход, CDP, Университетът Дюк, Институтът за човешки права и бизнес (IHRB), Международната организация на работодателите (IOE), Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA), Принципите за отговорно инвестиране (PRI), Стокхолмският институт за околната среда (SEI), Устойчива енергия за всички (SEforALL), Екипът B, УНИЦЕФ и Институтът за световни ресурси (WRI). Дейностите на „Think Lab“ използват синергии с „Коалицията на финансовите директори за ЦУР“ на Глобалния договор на ООН и „Работната група за справедлив преход в морския сектор“.