Съветът на Европа даде окончателно зелена светлина на Директивата за отчитане на предприятията по устойчивост

just

 

Това означава, че от предприятията скоро ще се изисква да публикуват подробна информация по въпросите на устойчивостта. Това ще засили отчетността на предприятията, ще предотврати различията в стандартите относно устойчивостта и ще улесни прехода към устойчива икономика.

„С новите правила повече предприятия ще се отчитат за въздействието си върху обществото и ще бъдат насочени към икономика, която е от полза за хората и за околната среда. Данните за екологичния и обществения отпечатък ще са публично достъпни за всеки, който се интересува от този въпрос. Същевременно новите разширени изисквания са съобразени с различните размери на предприятията и им предоставят достатъчен преходен период, за да се подготвят за новите изисквания.“. според Йозеф Сикела, министър на промишлеността и търговията 

По-конкретно предприятията ще докладват как техният бизнес модел се отразява върху тяхната устойчивост и как външните фактори за устойчивост (като изменението на климата или въпросите, свързани с правата на човека) оказват влияние върху дейностите им. По този начин инвеститорите и другите заинтересовани страни ще могат да вземат по-добре информирани решения по въпросите на устойчивостта.

С тази директива се укрепват съществуващите правила относно оповестяването на нефинансова информация, които бяха въведени в Директивата за счетоводството чрез Директивата относно оповестяването на нефинансова информация от 2014 г., но вече не са съобразени с прехода на ЕС към устойчива икономика.

Нови правила за отчитане на предприятията

С директивата се въвеждат по-подробни изисквания за отчитане и се гарантира, че от големите предприятия и регистрираните на регулираните пазари МСП (малки и средни предприятия) се изисква да оповестяват информация по въпроси, свързани с устойчивостта, като например екологичните права, социалните права, правата на човека и управленските фактори.

Новите правила за отчитане във връзка с устойчивостта ще се прилагат за всички големи предприятия и за всички предприятия, регистрирани на регулираните пазари, с изключение на микропредприятията, допуснати до борсова търговия. Тези предприятия носят също така отговорност за оценяването на информацията, отнасяща се за дъщерните им предприятия.

Правилата се прилагат и за регистрирани на регулираните пазари МСП, като се вземат предвид техните особености. По време на преходен период ще е възможна дерогация (неучастие) за регистрирани на регулираните пазари МСП, като те се освобождават от прилагането на директивата до 2028 г.

За неевропейските предприятия изискването за отчитане във връзка с устойчивостта се прилага за всички предприятия с нетен оборот над 150 милиона евро в ЕС, които имат поне едно дъщерно предприятие или клон в ЕС, надвишаващи определени прагове. Тези предприятия трябва да се отчитат за въздействието си във връзка с екологични, социални и управленски въпроси, както са определени в директивата.

Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) ще отговаря за разработването на проекти на европейски стандарти. Европейската комисия ще приеме окончателния текст на стандартите като делегиран акт след консултации с държавите — членки на ЕС, и редица европейски органи.

Дата на прилагане

Директивата ще се прилага на четири етапа:

  • докладване през 2025 г. за финансовата 2024 година за предприятията които вече са обхванати от Директивата относно оповестяването на нефинансова информация;
  • докладване през 2026 г. за финансовата 2025 година за големите предприятия, които понастоящем не са обхванати от Директивата относно оповестяването на нефинансова информация;
  • докладване през 2027 г. за финансовата 2026 година за регистрираните на регулиран пазар МСП (с изключение на микропредприятията), малките и несложни кредитни институции и каптивните застрахователни дружества;
  • докладване през 2029 г. за финансовата 2028 година за предприятия от трети държави с нетен оборот над 150 милиона в ЕС, ако те имат поне едно дъщерно дружество или клон в ЕС, надвишаващи определени прагове.