Глобалният Договор призовава компаниите да възприемат, подкрепят и приложат в своята сфера на влияние, сбор от ценности, разделени в четири основни категории:

 • Права на човека:
  Принцип 1. Зачитане и подкрепа за опазването правата на човека.
  Принцип 2. Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека.
 • Трудови норми:
  Принцип 3. Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне.
  Принцип 4. Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд.
  Принцип 5. Ефективно премахване на детския труд.
  Принцип 6. Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия.
 • Околна среда:
  Принцип 7. Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната среда.
  Принцип 8. Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда.
  Принцип 9. Насърчаване развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда.
 • Антикорупция:
  Принцип 10. Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.

theglobalcompact-768x498