Комюнике за напредък (Communication on Progress – COP)

 

Предоставянето на годишно комюнике за напредък е в основата на ангажираността на компанията с Глобалния договор на ООН и предоставя ценна информация на всички заинтересовани страни. Целостният формат на комюникето е гъвкав и то може да бъде изготвено на какъвто и да е език, стига да покрива минималните изисквания, описани по-долу.

Тъй като членовете на Глобалния договор са в различен етап на пътя им към устойчивост, комюникетата за напредък са категоризирани в три различни нива, в зависимост от дълбочината на оповестяването. Глобалният договор на ООН си сътрудничи и с други рамки, например Глобалната инициатива за докладване (the Global Reporting Initiative), за да гарантира изравняването на стандартите и да позволи отговарянето на стандартите на една рамка да помага за спазването на изискванията на друга.

Три минимални изисквания

Политиката за комюникетата съдържа важна информация, включително минималните изисквания за всяко комюнике:

  1. Декларация от главния изпълнителен директор, изразяваща продължаващата подкрепа за Глобалния договор на ООН и подновяваща текущата ангажираност на члена към инициативата.
  1. Описание на практическите действия, които компанията е предприела или планира да предприеме, с цел прилагане на Десетте принципа във всяка една от четирите сфери (човешки права, трудови норми, околна среда и антикорупция).
  2. Отчитане на резултатите.

Тук може да намерите политиката за комюнике на различни езици.

Нива на диференциране

На базата на самооценката на компанията, всяко комюнике за напредък попада в едно от следните три нива на диференциране:

  • Напреднал: Комюникета, които отговарят на условията за ниво „Активен“ и в допълнение поркиват прилагането на напреднали критерии и най-добри практики
  • Активен: Комюникета, които отговарят на минималните изисквания
  • Учащ: Комюникета, които не отговарят на едно или повече от минималните изисквания

Как се използват Комюникетата?

Комюникетата стават публично достъпни на уебсайта на Глобалния договор в момента, в който биват качени от участника, като по този начин се позволява на компаниите да комуникират усилията си в подкрепа на принципите на Глобалния договор на ООН. Растежът в последно време  – едновременно на броя на качени комюникета и тяхната задълбоченост – е главно воден от исканията на главни заинтересовани страни, включително инвеститори, гражданско общество, правителства и потребители. Комюникетата предоставят на главните заинтересовани лица  информация за правенето на информиран избор относно компаниите, с които си взаимодействат; проучването на заинтересованите лица е основата на прозрачността и оповестяването като напредък.

Тук може да намерите всички комюникета, подадени към Глобалния договор.