Форма за регистрацияЗадължителни въпроси:

1. Име на организацията


2. Тип на организацията:


3. Лице за контакт, телефон и е-мейл


 • 4. Настоящ брой стажантски позиции (на годишна основа):


  5. Планиран брой стажантски позиции до 2020 г. (на годишна основа):


  6. Настоящ брой отворени работни позиции за младежи до 29 г. (на годишна основа):


  7. Планиран брой отворени работни позиции за младежи до 29 г. до 2020 г. (на годишна основа):


  8. Настоящ брой партньорства между бизнеса и образованието, в които участвате (на годишна основа):


  9. Планиран брой партньорства между бизнеса и образованието, в които ще участвате, до 2020 г. (на годишна основа):


  Незадължителни въпроси:

  10. Приоритети от Пакта за Младежта, върху които работите в момента:

  • 1. Иницииране на обществена дискусия за конкретизиране и практическо приложение за интелигентната специализация на България
  • 2. Изграждане на диалог и доверие за възлагане на проекти от бизнеса към университетските лаборатории и разработка на магистърски програми по поръчка*
  • 3. Стимулиране на мениджърски умения у управляващите образователните институции. Менторски обучителни програми от бизнеса за директорите на училища с гостувания в компаниите
  • 1.Усъвършенстване на стажантски програми чрез включване в реални разработки, съобразени с възможностите на стажантите
  • 2.Създаване на програми за обучение на обучители сред компаниите, организиращи стажантски програми
  • 3.Увеличаване броя на професионалните паралелки в училищата
  • 4.Създаване на учебни центрове към предприятия
  • 5.Насърчаване развитието на професионалното образование, с активното участие на бизнеса
  • 6.Подпомагане възраждането на ролята на читалището като будилище*
  • 1. Създаване на инструменти за откриване на силните страни и способности на детето за ефективна кариерна ориентация
  • 2. Регулярни срещи в училище на професионалисти с децата (вкл. родители), където да бъдат представени различни професии
  • 3. Посещения на децата в компании и предприятия за запознаване с реалния производствен процес и професиите
  • 4. Популяризиране на добри примери за професионална реализация и добри примери, чрез обществените медии
  • 5. Демистификация на предприемача: насърчаване на предприемачите с кауза да споделят своя опит и ценности*
  • 6. Стимулиране на лабораторни и извънкласни занятия по природни науки – осигуряване на образователни комплекти за провеждането им; допълнително обучение на водещите го
  • 7. Създаване на специализирани, краткосрочни, безопасни работни места за ученици, където те да имат възможност да се докоснат до труда и изпитат удовлетворение да си полезен на другите
  • 8. Създаване на онлайн платформа за ученици с разнообразни ресурси/видео клипове за представяне на различни професии и техния производствен процес
  • 9. Провеждане на проучвания сред младите хора относно нуждите и вдъхновения за професионално ориентиране
  • 10. Базар на професиите*
  • 11. Съвместни проекти за центрове за неформално образование за деца и възрастни и центрове за събуждане на интерес към STEАM у децата*
  • 1. Създаване на модел за съвместна работа между браншови и професионални организации за подпомагане на образователните институции за кариерна ориентация и реклама*
  • 2. Консултиране на компаниите как да посрещат очакванията на завършилите в чужбина български младежи
  • 3. Стимулиране на ПЧП в областта на образованието, включително премахване на пречки в нормативната уредба
  • 1. Актуализиране знанията на учителите чрез:
   a)Гостуване в компаниите. Запознаване на учителите с производствените процеси;
   b)Допълнителна квалификация на учители и преподаватели в компании и фирмени учебни центрове – кредити на учителите за преминати учебни центрове на фирми. Учителите да останат в образователната система за минимум 3 години;
   c)Подпомагане на практическата насоченост и актуалност на обучението чрез специално разработени от бизнеса детайлни описания на жизнения цикъл на реални изделия
  • 2. Припознаване на доказани добри модели и практики на частния сектор и тяхното прилагане
  • 3. Популяризиране позитивния имидж на добрите учители и успешните партньорства:
   a) браншовите организации да разпознаят добрите преподаватели с принос към ключовите предмети/професии за техния бранш (награди за най-добър учител/училище)
   b) обществените медии да ги популяризират пред широката публика
  • 4. Разпознаване и популяризиране на модел за признаване на компетенции, придобити извън формалното образование
  • 5. Намиране на най-добрата форма на оценяване на колективния глас на родителите - техните препоръки
  • 1. Персонализация на образованието, за което е необходимо:
   a)инструменти и тематични компетенции за определяне на уменията и талантите учениците;
   b)персонализирани училищни програми, позволяващи развиването на силите страни на учениците;
   с)учителят като партньор да прилага индивидуален обучителен подход към всеки ученик
  • 2. Интеграция на съвместни програми между различни институции, включително и частните

  • 1. Иницииране на обществена дискусия за конкретизиране и практическо приложение за интелигентната специализация на България
  • 2. Изграждане на диалог и доверие за възлагане на проекти от бизнеса към университетските лаборатории и разработка на магистърски програми по поръчка*
  • 3. Стимулиране на мениджърски умения у управляващите образователните институции. Менторски обучителни програми от бизнеса за директорите на училища с гостувания в компаниите
  • 1.Усъвършенстване на стажантски програми чрез включване в реални разработки, съобразени с възможностите на стажантите
  • 2.Създаване на програми за обучение на обучители сред компаниите, организиращи стажантски програми
  • 3.Увеличаване броя на професионалните паралелки в училищата
  • 4.Създаване на учебни центрове към предприятия
  • 5.Насърчаване развитието на професионалното образование, с активното участие на бизнеса
  • 6.Подпомагане възраждането на ролята на читалището като будилище*
  • 1. Създаване на инструменти за откриване на силните страни и способности на детето за ефективна кариерна ориентация
  • 2. Регулярни срещи в училище на професионалисти с децата (вкл. родители), където да бъдат представени различни професии
  • 3. Посещения на децата в компании и предприятия за запознаване с реалния производствен процес и професиите
  • 4. Популяризиране на добри примери за професионална реализация и добри примери, чрез обществените медии
  • 5. Демистификация на предприемача: насърчаване на предприемачите с кауза да споделят своя опит и ценности*
  • 6. Стимулиране на лабораторни и извънкласни занятия по природни науки – осигуряване на образователни комплекти за провеждането им; допълнително обучение на водещите го
  • 7. Създаване на специализирани, краткосрочни, безопасни работни места за ученици, където те да имат възможност да се докоснат до труда и изпитат удовлетворение да си полезен на другите
  • 8. Създаване на онлайн платформа за ученици с разнообразни ресурси/видео клипове за представяне на различни професии и техния производствен процес
  • 9. Провеждане на проучвания сред младите хора относно нуждите и вдъхновения за професионално ориентиране
  • 10. Базар на професиите*
  • 11. Съвместни проекти за центрове за неформално образование за деца и възрастни и центрове за събуждане на интерес към STEАM у децата*
  • 1. Създаване на модел за съвместна работа между браншови и професионални организации за подпомагане на образователните институции за кариерна ориентация и реклама*
  • 2. Консултиране на компаниите как да посрещат очакванията на завършилите в чужбина български младежи
  • 3. Стимулиране на ПЧП в областта на образованието, включително премахване на пречки в нормативната уредба
  • 1. Актуализиране знанията на учителите чрез:
   a)Гостуване в компаниите. Запознаване на учителите с производствените процеси;
   b)Допълнителна квалификация на учители и преподаватели в компании и фирмени учебни центрове – кредити на учителите за преминати учебни центрове на фирми. Учителите да останат в образователната система за минимум 3 години;
   c)Подпомагане на практическата насоченост и актуалност на обучението чрез специално разработени от бизнеса детайлни описания на жизнения цикъл на реални изделия
  • 2. Припознаване на доказани добри модели и практики на частния сектор и тяхното прилагане
  • 3. Популяризиране позитивния имидж на добрите учители и успешните партньорства:
   a) браншовите организации да разпознаят добрите преподаватели с принос към ключовите предмети/професии за техния бранш (награди за най-добър учител/училище)
   b) обществените медии да ги популяризират пред широката публика
  • 4. Разпознаване и популяризиране на модел за признаване на компетенции, придобити извън формалното образование
  • 5. Намиране на най-добрата форма на оценяване на колективния глас на родителите - техните препоръки
  • 1. Персонализация на образованието, за което е необходимо:
   a)инструменти и тематични компетенции за определяне на уменията и талантите учениците;
   b)персонализирани училищни програми, позволяващи развиването на силите страни на учениците;
   с)учителят като партньор да прилага индивидуален обучителен подход към всеки ученик
  • 2. Интеграция на съвместни програми между различни институции, включително и частните

  • 1. Иницииране на обществена дискусия за конкретизиране и практическо приложение за интелигентната специализация на България
  • 2. Изграждане на диалог и доверие за възлагане на проекти от бизнеса към университетските лаборатории и разработка на магистърски програми по поръчка*
  • 3. Стимулиране на мениджърски умения у управляващите образователните институции. Менторски обучителни програми от бизнеса за директорите на училища с гостувания в компаниите
  • 1.Усъвършенстване на стажантски програми чрез включване в реални разработки, съобразени с възможностите на стажантите
  • 2.Създаване на програми за обучение на обучители сред компаниите, организиращи стажантски програми
  • 3.Увеличаване броя на професионалните паралелки в училищата
  • 4.Създаване на учебни центрове към предприятия
  • 5.Насърчаване развитието на професионалното образование, с активното участие на бизнеса
  • 6.Подпомагане възраждането на ролята на читалището като будилище*
  • 1. Създаване на инструменти за откриване на силните страни и способности на детето за ефективна кариерна ориентация
  • 2. Регулярни срещи в училище на професионалисти с децата (вкл. родители), където да бъдат представени различни професии
  • 3. Посещения на децата в компании и предприятия за запознаване с реалния производствен процес и професиите
  • 4. Популяризиране на добри примери за професионална реализация и добри примери, чрез обществените медии
  • 5. Демистификация на предприемача: насърчаване на предприемачите с кауза да споделят своя опит и ценности*
  • 6. Стимулиране на лабораторни и извънкласни занятия по природни науки – осигуряване на образователни комплекти за провеждането им; допълнително обучение на водещите го
  • 7. Създаване на специализирани, краткосрочни, безопасни работни места за ученици, където те да имат възможност да се докоснат до труда и изпитат удовлетворение да си полезен на другите
  • 8. Създаване на онлайн платформа за ученици с разнообразни ресурси/видео клипове за представяне на различни професии и техния производствен процес
  • 9. Провеждане на проучвания сред младите хора относно нуждите и вдъхновения за професионално ориентиране
  • 10. Базар на професиите*
  • 11. Съвместни проекти за центрове за неформално образование за деца и възрастни и центрове за събуждане на интерес към STEАM у децата*
  • 1. Създаване на модел за съвместна работа между браншови и професионални организации за подпомагане на образователните институции за кариерна ориентация и реклама*
  • 2. Консултиране на компаниите как да посрещат очакванията на завършилите в чужбина български младежи
  • 3. Стимулиране на ПЧП в областта на образованието, включително премахване на пречки в нормативната уредба
  • 1. Актуализиране знанията на учителите чрез:
   a)Гостуване в компаниите. Запознаване на учителите с производствените процеси;
   b)Допълнителна квалификация на учители и преподаватели в компании и фирмени учебни центрове – кредити на учителите за преминати учебни центрове на фирми. Учителите да останат в образователната система за минимум 3 години;
   c)Подпомагане на практическата насоченост и актуалност на обучението чрез специално разработени от бизнеса детайлни описания на жизнения цикъл на реални изделия
  • 2. Припознаване на доказани добри модели и практики на частния сектор и тяхното прилагане
  • 3. Популяризиране позитивния имидж на добрите учители и успешните партньорства:
   a) браншовите организации да разпознаят добрите преподаватели с принос към ключовите предмети/професии за техния бранш (награди за най-добър учител/училище)
   b) обществените медии да ги популяризират пред широката публика
  • 4. Разпознаване и популяризиране на модел за признаване на компетенции, придобити извън формалното образование
  • 5. Намиране на най-добрата форма на оценяване на колективния глас на родителите - техните препоръки
  • 1. Персонализация на образованието, за което е необходимо:
   a)инструменти и тематични компетенции за определяне на уменията и талантите учениците;
   b)персонализирани училищни програми, позволяващи развиването на силите страни на учениците;
   с)учителят като партньор да прилага индивидуален обучителен подход към всеки ученик
  • 2. Интеграция на съвместни програми между различни институции, включително и частните

  11. Нови приоритети от Пакта за Младежта, върху които планирате да работите до 2020 г.:

  • 1. Иницииране на обществена дискусия за конкретизиране и практическо приложение за интелигентната специализация на България
  • 2. Изграждане на диалог и доверие за възлагане на проекти от бизнеса към университетските лаборатории и разработка на магистърски програми по поръчка*
  • 3. Стимулиране на мениджърски умения у управляващите образователните институции. Менторски обучителни програми от бизнеса за директорите на училища с гостувания в компаниите
  • 1.Усъвършенстване на стажантски програми чрез включване в реални разработки, съобразени с възможностите на стажантите
  • 2.Създаване на програми за обучение на обучители сред компаниите, организиращи стажантски програми
  • 3.Увеличаване броя на професионалните паралелки в училищата
  • 4.Създаване на учебни центрове към предприятия
  • 5.Насърчаване развитието на професионалното образование, с активното участие на бизнеса
  • 6.Подпомагане възраждането на ролята на читалището като будилище*
  • 1. Създаване на инструменти за откриване на силните страни и способности на детето за ефективна кариерна ориентация
  • 2. Регулярни срещи в училище на професионалисти с децата (вкл. родители), където да бъдат представени различни професии
  • 3. Посещения на децата в компании и предприятия за запознаване с реалния производствен процес и професиите
  • 4. Популяризиране на добри примери за професионална реализация и добри примери, чрез обществените медии
  • 5. Демистификация на предприемача: насърчаване на предприемачите с кауза да споделят своя опит и ценности*
  • 6. Стимулиране на лабораторни и извънкласни занятия по природни науки – осигуряване на образователни комплекти за провеждането им; допълнително обучение на водещите го
  • 7. Създаване на специализирани, краткосрочни, безопасни работни места за ученици, където те да имат възможност да се докоснат до труда и изпитат удовлетворение да си полезен на другите
  • 8. Създаване на онлайн платформа за ученици с разнообразни ресурси/видео клипове за представяне на различни професии и техния производствен процес
  • 9. Провеждане на проучвания сред младите хора относно нуждите и вдъхновения за професионално ориентиране
  • 10. Базар на професиите*
  • 11. Съвместни проекти за центрове за неформално образование за деца и възрастни и центрове за събуждане на интерес към STEАM у децата*
  • 1. Създаване на модел за съвместна работа между браншови и професионални организации за подпомагане на образователните институции за кариерна ориентация и реклама*
  • 2. Консултиране на компаниите как да посрещат очакванията на завършилите в чужбина български младежи
  • 3. Стимулиране на ПЧП в областта на образованието, включително премахване на пречки в нормативната уредба
  • 1. Актуализиране знанията на учителите чрез:
   a)Гостуване в компаниите. Запознаване на учителите с производствените процеси;
   b)Допълнителна квалификация на учители и преподаватели в компании и фирмени учебни центрове – кредити на учителите за преминати учебни центрове на фирми. Учителите да останат в образователната система за минимум 3 години;
   c)Подпомагане на практическата насоченост и актуалност на обучението чрез специално разработени от бизнеса детайлни описания на жизнения цикъл на реални изделия
  • 2. Припознаване на доказани добри модели и практики на частния сектор и тяхното прилагане
  • 3. Популяризиране позитивния имидж на добрите учители и успешните партньорства:
   a) браншовите организации да разпознаят добрите преподаватели с принос към ключовите предмети/професии за техния бранш (награди за най-добър учител/училище)
   b) обществените медии да ги популяризират пред широката публика
  • 4. Разпознаване и популяризиране на модел за признаване на компетенции, придобити извън формалното образование
  • 5. Намиране на най-добрата форма на оценяване на колективния глас на родителите - техните препоръки
  • 1. Персонализация на образованието, за което е необходимо:
   a)инструменти и тематични компетенции за определяне на уменията и талантите учениците;
   b)персонализирани училищни програми, позволяващи развиването на силите страни на учениците;
   с)учителят като партньор да прилага индивидуален обучителен подход към всеки ученик
  • 2. Интеграция на съвместни програми между различни институции, включително и частните

  • 1. Иницииране на обществена дискусия за конкретизиране и практическо приложение за интелигентната специализация на България
  • 2. Изграждане на диалог и доверие за възлагане на проекти от бизнеса към университетските лаборатории и разработка на магистърски програми по поръчка*
  • 3. Стимулиране на мениджърски умения у управляващите образователните институции. Менторски обучителни програми от бизнеса за директорите на училища с гостувания в компаниите
  • 1.Усъвършенстване на стажантски програми чрез включване в реални разработки, съобразени с възможностите на стажантите
  • 2.Създаване на програми за обучение на обучители сред компаниите, организиращи стажантски програми
  • 3.Увеличаване броя на професионалните паралелки в училищата
  • 4.Създаване на учебни центрове към предприятия
  • 5.Насърчаване развитието на професионалното образование, с активното участие на бизнеса
  • 6.Подпомагане възраждането на ролята на читалището като будилище*
  • 1. Създаване на инструменти за откриване на силните страни и способности на детето за ефективна кариерна ориентация
  • 2. Регулярни срещи в училище на професионалисти с децата (вкл. родители), където да бъдат представени различни професии
  • 3. Посещения на децата в компании и предприятия за запознаване с реалния производствен процес и професиите
  • 4. Популяризиране на добри примери за професионална реализация и добри примери, чрез обществените медии
  • 5. Демистификация на предприемача: насърчаване на предприемачите с кауза да споделят своя опит и ценности*
  • 6. Стимулиране на лабораторни и извънкласни занятия по природни науки – осигуряване на образователни комплекти за провеждането им; допълнително обучение на водещите го
  • 7. Създаване на специализирани, краткосрочни, безопасни работни места за ученици, където те да имат възможност да се докоснат до труда и изпитат удовлетворение да си полезен на другите
  • 8. Създаване на онлайн платформа за ученици с разнообразни ресурси/видео клипове за представяне на различни професии и техния производствен процес
  • 9. Провеждане на проучвания сред младите хора относно нуждите и вдъхновения за професионално ориентиране
  • 10. Базар на професиите*
  • 11. Съвместни проекти за центрове за неформално образование за деца и възрастни и центрове за събуждане на интерес към STEАM у децата*
  • 1. Създаване на модел за съвместна работа между браншови и професионални организации за подпомагане на образователните институции за кариерна ориентация и реклама*
  • 2. Консултиране на компаниите как да посрещат очакванията на завършилите в чужбина български младежи
  • 3. Стимулиране на ПЧП в областта на образованието, включително премахване на пречки в нормативната уредба
  • 1. Актуализиране знанията на учителите чрез:
   a)Гостуване в компаниите. Запознаване на учителите с производствените процеси;
   b)Допълнителна квалификация на учители и преподаватели в компании и фирмени учебни центрове – кредити на учителите за преминати учебни центрове на фирми. Учителите да останат в образователната система за минимум 3 години;
   c)Подпомагане на практическата насоченост и актуалност на обучението чрез специално разработени от бизнеса детайлни описания на жизнения цикъл на реални изделия
  • 2. Припознаване на доказани добри модели и практики на частния сектор и тяхното прилагане
  • 3. Популяризиране позитивния имидж на добрите учители и успешните партньорства:
   a) браншовите организации да разпознаят добрите преподаватели с принос към ключовите предмети/професии за техния бранш (награди за най-добър учител/училище)
   b) обществените медии да ги популяризират пред широката публика
  • 4. Разпознаване и популяризиране на модел за признаване на компетенции, придобити извън формалното образование
  • 5. Намиране на най-добрата форма на оценяване на колективния глас на родителите - техните препоръки
  • 1. Персонализация на образованието, за което е необходимо:
   a)инструменти и тематични компетенции за определяне на уменията и талантите учениците;
   b)персонализирани училищни програми, позволяващи развиването на силите страни на учениците;
   с)учителят като партньор да прилага индивидуален обучителен подход към всеки ученик
  • 2. Интеграция на съвместни програми между различни институции, включително и частните

  • 1. Иницииране на обществена дискусия за конкретизиране и практическо приложение за интелигентната специализация на България
  • 2. Изграждане на диалог и доверие за възлагане на проекти от бизнеса към университетските лаборатории и разработка на магистърски програми по поръчка*
  • 3. Стимулиране на мениджърски умения у управляващите образователните институции. Менторски обучителни програми от бизнеса за директорите на училища с гостувания в компаниите
  • 1.Усъвършенстване на стажантски програми чрез включване в реални разработки, съобразени с възможностите на стажантите
  • 2.Създаване на програми за обучение на обучители сред компаниите, организиращи стажантски програми
  • 3.Увеличаване броя на професионалните паралелки в училищата
  • 4.Създаване на учебни центрове към предприятия
  • 5.Насърчаване развитието на професионалното образование, с активното участие на бизнеса
  • 6.Подпомагане възраждането на ролята на читалището като будилище*
  • 1. Създаване на инструменти за откриване на силните страни и способности на детето за ефективна кариерна ориентация
  • 2. Регулярни срещи в училище на професионалисти с децата (вкл. родители), където да бъдат представени различни професии
  • 3. Посещения на децата в компании и предприятия за запознаване с реалния производствен процес и професиите
  • 4. Популяризиране на добри примери за професионална реализация и добри примери, чрез обществените медии
  • 5. Демистификация на предприемача: насърчаване на предприемачите с кауза да споделят своя опит и ценности*
  • 6. Стимулиране на лабораторни и извънкласни занятия по природни науки – осигуряване на образователни комплекти за провеждането им; допълнително обучение на водещите го
  • 7. Създаване на специализирани, краткосрочни, безопасни работни места за ученици, където те да имат възможност да се докоснат до труда и изпитат удовлетворение да си полезен на другите
  • 8. Създаване на онлайн платформа за ученици с разнообразни ресурси/видео клипове за представяне на различни професии и техния производствен процес
  • 9. Провеждане на проучвания сред младите хора относно нуждите и вдъхновения за професионално ориентиране
  • 10. Базар на професиите*
  • 11. Съвместни проекти за центрове за неформално образование за деца и възрастни и центрове за събуждане на интерес към STEАM у децата*
  • 1. Създаване на модел за съвместна работа между браншови и професионални организации за подпомагане на образователните институции за кариерна ориентация и реклама*
  • 2. Консултиране на компаниите как да посрещат очакванията на завършилите в чужбина български младежи
  • 3. Стимулиране на ПЧП в областта на образованието, включително премахване на пречки в нормативната уредба
  • 1. Актуализиране знанията на учителите чрез:
   a)Гостуване в компаниите. Запознаване на учителите с производствените процеси;
   b)Допълнителна квалификация на учители и преподаватели в компании и фирмени учебни центрове – кредити на учителите за преминати учебни центрове на фирми. Учителите да останат в образователната система за минимум 3 години;
   c)Подпомагане на практическата насоченост и актуалност на обучението чрез специално разработени от бизнеса детайлни описания на жизнения цикъл на реални изделия
  • 2. Припознаване на доказани добри модели и практики на частния сектор и тяхното прилагане
  • 3. Популяризиране позитивния имидж на добрите учители и успешните партньорства:
   a) браншовите организации да разпознаят добрите преподаватели с принос към ключовите предмети/професии за техния бранш (награди за най-добър учител/училище)
   b) обществените медии да ги популяризират пред широката публика
  • 4. Разпознаване и популяризиране на модел за признаване на компетенции, придобити извън формалното образование
  • 5. Намиране на най-добрата форма на оценяване на колективния глас на родителите - техните препоръки
  • 1. Персонализация на образованието, за което е необходимо:
   a)инструменти и тематични компетенции за определяне на уменията и талантите учениците;
   b)персонализирани училищни програми, позволяващи развиването на силите страни на учениците;
   с)учителят като партньор да прилага индивидуален обучителен подход към всеки ученик
  • 2. Интеграция на съвместни програми между различни институции, включително и частните

  Можете да споделите своя добра практика за партньорство между бизнес и образование, в текстов файл съдържащ не повече от 1000 символа.