По случай 5 юни – Световен ден на околната среда, Българската мрежа публикува редица кратки истории, свързани с тематиката на събитието тази година, #BeatPlasticPollution. Статиите са продукт на UN Environment. 

Намаляване на замърсяването чрез редизайн

 

infografica_07

Над 8 милиона тона пластмаса замърсяват океаните всяка година. Проблемът е станал толкова сериозен, че ако нищо не бъде направено по въпроса, до 2050 г. в моретата може да има повече пластмаса отколкото риба. Ние спешно трябва да преосмислим начина по който произвеждаме и използваме този широко разпространен материал. Желанието за справяне с проблема е на лице: финансовата готовност изразена от публичния и частния сектор да се справят със замърсяването на океаните, се равнява на 7.2 милиарда евро. И все пак, ако почистването е краткосрочна необходимост, само и единствено цялостна реорганизация на системата ще допринесе за постигането на дългосрочно решение на замърсяването с пластмаса и на икономическите загуби свързани с него.

Замърсяването е само симптом на нашата изключително разточителна пластмасова система. Тя е отличителен пример за нашата линейна „вземи-създай-изхвърли“ икономика като цяло. Четиресет години след дебюта на международния символ за рециклиране, доклад на Фондация Ellen MacArthur разкрива, че в световен мащаб едва 14 процента от пластмасовите опаковки биват събрани за рециклиране: това води до загуби за международната икономика, равняващи се на 80 до 120 милиарда долара годишно.

Опаковките обаче не са единствения виновник. Международният съюз за опазване на природата изчислява, че около половин милион тона пластмасови микро фибри се отделят при изпирането на текстил съдържащ пластмасови частици, като полиестер например, които се озовават в океана всеки ден. Предизвикателството е да съчетаем безспорните предимства на пластмасата, наред с други продукти за ежедневна употреба, с методи, които работят в перспектива и не причиняват замърсяване.

Може ли подобна дилема да бъде разрешена с прилагането на принципите на кръговата икономика? Тя би могла да допринесе значително за постигането на Целите за устойчиво развитие, които след своето приемане преди две години, изглежда генерират безпрецедентно ниво на сътрудничество между частни и публични заинтересовани страни.

Фондация Ellen MacArthur е открила, че възможностите за въвеждане на кръгова икономика в хранителната система на Индия би могла до 2030 г. да допринесе с 15% за съкращаването разходите за храна, като същевременно намали емисиите на въглероден диоксид и употребата на синтетични торове и пестициди (и замърсяването причинено от тях) с 21% и 45% респективно. Кръговата икономика предоставя възможност за положително разрешаване на широк кръг от проблеми – от спомагане за това процеса на урбанизация да бъде осъществен по полезен за жителите начин, до опазването на водните обитатели.

Реализирането на такива позитиви изисква предприемане на съгласувани усилия. Публично-частният диалог касаещ формирането на политики трябва да е в центъра на всяка сериозна промяна в системата. Политиците имат важна роля, както в задаването на посока за индустриите, така и в налагането на механизми, с които да помогнат за по-бързото им развитие.

Политическите рамки могат да бъдат използвани с цел определяне правилата на играта. За пластмасите, например, това може да включва по-голяма селективност в използваните полимери или химикали. Подобни действия могат да са ефективни, да изискват малък ресурс и да привлекат обществена подкрепа. Намаляване употребата на пластмасови торби за еднократна употреба – наложено чрез забрани или санкции – вече е постигнато в страни като Франция, Руанда и Обединеното Кралство.         

Рестрикциите обаче са само част от процеса. Те трябва да бъдат подкрепени с механизми, които насърчават иновациите. Политиците тук се намират в много подходяща позиция, защото те биха могли да свържат дизайна на пластмасови опаковки с тяхното събиране, разделяне и последващото повторно използване или рециклиране.

Целите за устойчиво развитие са съсредоточени към постигането на материално по-добро бъдеще. Всички ние трябва добре да помислим какъв модел на икономически растеж искаме да следваме, след като той ще формира основите на това бъдеще. Тази система трябва да е подходяща за постигане на своята роля – насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, продуктивна заетост и работа за всички. 

 

Автор: Ellen MacArthur, основател на Фондация Ellen MacArthur