Европейската комисия публикува Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика. Представяме ви текста на документа в резюмиран вид.

Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика

 

European comission plastic

Снимка: Европейска комисия

ВЪВЕДЕНИЕ

Пластмасата е важен продукт, който се използва повсеместно в икономиката и всекидневието. Тя има множество предназначения, които помагат да се справим с редица предизвикателства, пред които е изправено нашето общество.

Същевременно твърде често начинът, по който понастоящем са произвеждани, употребявани и излизат от употреба пластмасите, не отразява икономическите ползи от подхода към „по-кръгова“ икономика в сектора на пластмасите и нанася вреди на околната среда.

През декември 2015 г. Комисията прие план за действие на ЕС за кръговата икономика. Там тя определи пластмасите като ключов приоритет и пое ангажимента да „изготви стратегия за преодоляване на предизвикателствата в областта на пластмасите по цялата верига за създаване на стойност и отчитайки целия им жизнен цикъл“. През 2017 г. Комисията потвърди, че ще се съсредоточи върху производството на пластмаси и използването им и ще работи за постигане на целта да се гарантира, че всички пластмасови опаковки ще бъдат годни за рециклиране до 2030 г.

В тази стратегия се полагат основите на нова икономика в сектора на пластмасите, в която при проектирането и производството на пластмаси и пластмасови продукти изцяло се спазват нуждите от повторна употреба, ремонт и рециклиране и се разработват по-устойчиви материали и се насърчава тяхната употреба.

Стратегията представя ключовите ангажименти за действия на равнището на ЕС. Но частният сектор, съвместно с националните и регионалните органи, градовете и гражданите, ще трябва също да се мобилизират.

 

СИТУАЦИЯТА С ПЛАСТМАСИТЕ ДНЕС: ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

European comission plastic 2

Снимка: Европейска комисия

Световното производство на пластмаси се увеличи двадесет пъти от 60-те години на миналия век, като достигна 322 милиона тона през 2015 г. Очаква се тази стойност да се удвои в следващите двадесет години. Около 25,8 милиона тона пластмасови отпадъци се генерират в Европа всяка година. По-малко от 30% от тези отпадъци се събират с цел рециклиране.

В същото време, депонирането и изгарянето на пластмасови отпадъци остава на високо ниво, 31 % и 39 % съответно и докато депонирането е намаляло през последното десетилетие, изгарянето на отпадъци се е увеличило. Според приблизителни оценки, 95 % от стойността на пластмасовите материали за опаковане, т.е. между 70 и 105 милиарда евро годишно, е изгубена за икономиката след много кратък първичен цикъл.

Беше оценено, че производството на пластмаси и изгарянето на пластмасовите отпадъци води до нарастване в световен мащаб с приблизително 400 милиона тона на емисиите на CO2 годишно. Според прогнозни оценки, потенциалните годишни икономии на енергия, които могат да бъдат постигнати от рециклиране на всички пластмасови отпадъци в световен мащаб, се равняват на 3,5 милиарда барела петрол годишно.

Много големи количества пластмасови отпадъци се изхвърлят в околната среда от източници на сушата и в морето, като това причинява значителни икономически и екологични щети. В световен мащаб, от 5 до 13 милиона тона пластмаси — от 1,5 до 4 % от световното производство, попадат в океаните всяка година. По прогнозни оценки делът на пластмасовите отпадъци в морските отпадъци е над 80 %. Програмата на ООН за околната среда (UNEP) оценява щетите за морската среда на стойност най-малко 8 милиарда щатски долара годишно в световен мащаб. 

European comission plastic 3

Снимка: Европейска комисия

В ЕС от 150 000 до 500 000 тона пластмасови отпадъци се изхвърлят в океаните всяка година.

 

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ВЪВ ВЪЗМОЖНОСТИ: ВИЗИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА В СЕКТОРА НА ПЛАСТМАСИТЕ

Чрез решителни действия за създаване на една процъфтяваща и устойчива икономика в сектора на пластмасите може да се постигнат значителни ползи. За да се възползва от тези преимущества, Европа се нуждае от стратегическа визия, установяваща образа на една кръгова икономика в сектора на пластмасите през следващите десетилетия – „Визия за кръговата икономика в сектора на пластмасите“.

 

ПЪТЯТ НАПРЕД: ПРЕВРЪЩАНЕ НА ВИЗИЯТА В РЕАЛНОСТ

За да се придвижим към тази визия, в тази стратегия се предлагат амбициозен набор от мерки на равнище ЕС:

 • Подобряване на рентабилността и качеството на рециклирането на пластмаси
  • Проектиране с цел рециклиране
  • Насърчаване на търсенето на рециклирани пластмаси
  • По-добри и по-хармонизирани разделно събиране и сортиране
 • Ограничаване на отпадъците от пластмаси и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци
  • Предотвратяване изхвърлянето на пластмасовите отпадъци в околната среда
  • Създаване на ясна регулаторна рамка за пластмаси с биоразградими свойства
  • Нарастващият проблем с пластмасовите микрочастици
 • Стимулиране на иновации и инвестиции за намиране на подходящи за кръговата икономика решения
 • Извличане на ползи от глобални действия

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тази стратегия предлага конкретни действия, насочени към това визията за по-пълно постигане на кръгова икономика в сектора на пластмасите да стане реалност. Комисията ще насочи усилията си върху постигането на решителен напредък в рамките на сегашния си мандат, като същевременно създава условия за по-дългосрочни действия.

 

Прочетете целия документ тук

Допълнителна информация вижте тук