logo_web2019

Да поговорим за опазването на околната среда с ОВЕРГАЗ

 

По повод отбелязването на Световния ден на околната среда, Българската мрежа разговаря със своите компании членове на тема опазване чистотата на въздуха. В днешното интервю представяме Овергаз и дейностите на компанията, насочени към опазване на околната среда.

 

Разкажете ни малко повече за компанията. Каква е основната ви дейност?

Чрез основната си дейност – предоставяне на екологична енергийна алтернатива в битовия, обществено-административния и промишления сектор чрез газификацията – компанията спомага за подобряване качеството на атмосферния въздух и съответно подобряване качеството на живот на жителите на 51 населени места.

В какво се изразява политиката ви за опазване на околна среда?

IMG_3578

Корпоративната политика по околна среда на Овергаз е насочена към намаляване на отрицателните и увеличаване на положителните въздействия върху околната среда от цялостната дейност на дружеството. Овергаз провежда екологичната си политика в съответствие с националните и европейските приоритети и законови изисквания в областта на опазване на околната среда и устойчивото развитие и участва експертно в работата по тяхната актуализация с цел повишаване на ефикасността им.

Какво въздействие има дейността на вашата компания върху чистотата на въздуха?

IMG_8710

Овергаз създава условия за увеличаване на дела на природния газ в енергопотреблението като развива газоразпределителната инфраструктура в България, спомагайки за намаляване на употребата на горива с неблагоприятни екологични характеристики. Газификацията доказано води до намаляване на емисиите на вредни вещества, отделяни в атмосферния въздух и е един от ефективните инструменти в борбата с климатичните промени, като допринася за устойчиво намаляване на емисиите на парникови газове. Едновременно с това дейността на компанията допринася за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители.

През 2018 г. благодарение на газификацията на потребители от промишления, битовия и обществено-административния сектор, осъществена от „Овергаз Мрежи“ АД на територията на страната, е избегнато емитирането на:

 • 1 375 тона прахови частици
 • 13 241 тона серни оксиди (SOx)
 • 388 тона азотни оксиди (NOx)
 • 451 633 тона парникови газове

Как управлявате въздействието си върху околната среда и в частност върху чистотата на въздуха?

infographic changed last

Екологично отговорната политика на Овергаз е отражение и на поведението и разбиранията на неговите служители. В ежедневната си дейност те реализират екологични офис практики за по-чиста природа, участват активно в екологичните проекти, заедно със своите деца и се стремят да намалят своя отрицателен отпечатък върху околната среда. Компанията информира служителите си за проблемите на околната среда и ги мотивира да дадат своя принос за по-чист въздух, като да заменят личния си автомобил с велосипед, осигурявайки за целта велостоянки и баня в централната офис сграда.

Заложените в корпоративната Тръжна процедура специфични изисквания, осигуряват при избор на доставчик на оборудване или услуги да бъде поощрявана и отчетена екологичната отговорност на подизпълнителите и партньорите, както и да бъдат повишавани екологичните изисквания към техните продукти.

Клиентите на компанията също имат възможност да допринесат за намаляване на вредното въздействие върху околната среда, както чрез използването на природен газ, така и чрез отказ от хартиена фактура. До края на 2018 г. от тази възможност са се възползвали 18 976 битови и 4 875 стопански потребители във всички градове, в които Овергаз оперира. По този начин освен че се „спасяват“ дръвчета, се избягват и вредните емисиите от транспорта и доставянето на хартиените фактури.

Овергаз успешно си сътрудничи по екологични въпроси с държавни органи, неправителствени организации, научни институти, висши учебни заведения и представители на бизнеса. Компанията участва в работата на Българския институт за стандартизация с представители в техническия комитет „Опазване на околната среда“, които са активни при приемането на стандарти от областите „Чистота на въздуха“ и „Управление по околна среда“.

Разкажете и избройте за последните Ви големи инвестиции и инициативи в тази посока за намаляване на емисиите?

 • Проект за възстановяване и опазване на българската гора „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца”.
  Идеята за инициирането на проекта възниква през 2000г. в резултат на множеството опустошителни пожари, в резултат на които в страната изгарят хиляди декари гори. С проекта си Овергаз подпомага възстановяването на българските гори, като ежегодно провежда залесителни акции, съвместно с експерти лесовъди от Държавните горски стопанства и ученици от «Българско школо».
  До края на 2018г. Овергаз е провел 21 акции, в рамките на които е залесил и се грижи за над 189 000 дръвчета от различни видове (акация, атласки кедър, благун, бор, дъб, ела, липа, смърч, топола, ясен). Горите, залесени от Овергаз, са с обща площ над 511 декара. Благодарение на създадените от компанията горски масиви, въглеродният отпечатък от дейността напълно се неутрализира.
 • Овергаз прави дългосрочна инвестиция в екологичното образование на децата от «Българско школо» чрез проекта „Опознай природата и я опазвай”. Той стартира през 2009 година с идеята да се изгради у младото поколение активно положително отношение към природата и нейното опазване. В рамките на проекта за учениците се провеждат уроци на открито и опознавателни разходки сред природата, по време на които те заснемат интересни природни обекти и се учат да обработват фотографиите.
 • Компанията участва в най-мащабната природозащитна инициатива в света „Часът на Земята” от самото стартиране на кампанията в България, като изключва осветлението за един час в административната сграда и насърчава служителните да направят същото в техните домове.
 • Овергаз полага дългосрочни грижи за екопътеката „Драгалевци-Бояна“ в рамките на споразумение за осиновяване, сключено с Дирекция на Природен парк “Витоша”. Осиновяването е свързано с  дългосрочен ангажимент и включва доброволен труд за почистване и поддържане на обекта.
 • „Дърветата трябва да бъдат живи” е проект, изцяло реализиран от служителите на компанията, които веднъж в месеца носят в офиса непотребна хартия, която Овергаз предава за рециклиране, а събраните средства биват дарявани на избрана кауза.
 • На интернет страницата на Овергаз е достъпна първата образователна компютърна игра на екологична тематика в България „е-Дом”, която Овергаз създаде, за да популяризира природосъобразната и икономична употреба на разпространените в страната енергоизточници. Играта е отличена със Сертификат за забележителни технологични и образователни постижения в категорията „Най-добра непрофесионална функционална обучителна игра” на Първия европейски конкурс за най-добра обучителна игра.

pic

Овергаз провежда регулярно преглед на резултатите от екологичните проекти и инициативи, както и от ефекта на дейността си по газификация на българските градове. Допринасяйки чрез дейността си за по-чиста околна среда, компанията осигурява и по-здравословна среда и повишава качеството на живот на населението.