logo_web2019

Да поговорим за опазването на околната среда с „АЕЦ Козлодуй“

По повод отбелязването на Световния ден на околната среда, Българската мрежа разговаря със своите компании членове на тема опазване чистотата на въздуха. В днешното интервю ще поговорим с „АЕЦ Козлодуй“ за дейностите на компанията, насочени към опазване на околната среда.

 

Разкажете ни малко повече за компанията. Каква е основната ви дейност?

АЕЦ “Козлодуй” е атомна електрическа централа с реактори тип ВВЕР (реактори с вода под налягане), руско производство. В състава й има 6 енергийни блока с обща електрическа мощност 3 760 МВт (блокове 1 – 4 са с мощност по 440 МВт, а блокове 5 и 6 – с мощност по 1000 МВт). Първият от тях е въведен в редовна експлоатация през м. юли 1974 г., а последният – през м. август 1991 г. В изпълнение на ангажиментите, поети от Република България във връзка с присъединяването на страната към Европейския съюз, АЕЦ “Козлодуй” прекрати експлоатацията на блокове 1 – 4 преди изтичане на проектния им ресурс. В края на 2002 г. 1 и 2 блок са спрени за извеждане от експлоатация. В края на 2006 г. са спрени и 3 и 4 блок. От началото на 2007 година в експлоатация остават само 1000-мегаватовите 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

В какво се изразява политиката ви за опазване на околна среда?

AES K“АЕЦ Козлодуй” ЕАД е експлоатиращ ядрена инсталация по смисъла на Виенската конвенция за гражданска отговорност при ядрена вреда, която инсталация включва енергийните ядрени реактори и други съоръжения, разположени на площадката на АЕЦ “Козлодуй”. Дружеството е Титуляр на лицензиите и разрешенията и носи основната отговорност за безопасността на ядрените съоръжения по смисъла на Конвенцията за ядрена безопасност, Виенската конвенция за гражданска отговорност при ядрена вреда и на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Какво въздействие има дейността на вашата компания върху чистотата на въздуха?

Обект са емисиите на парниковия газ въглероден диоксид (СО2), който се отделя в атмосферния въздух при периодичното изпробване на дизелгенераторите на системите за безопасност. Емисиите се изчисляват и се отчитат в Националния регистър за квоти на емисии на парникови газове. Годишното количество на емисиите на СО2 от АЕЦ “Козлодуй” е около 300 тона.

AES

От произведената от АЕЦ “Козлодуй” през 2018 г. общо 16.125 ТWh електроенергия е спестено вредното въздействие на около 19 млн. тона СО2, около 62 хил. тона SO2 , 14 тона NOx и 500 тона прах, съдържащ естествена радиоактивност.

Как управлявате въздействието си върху околната среда и в частност върху чистотата на въздуха?

Чрез прилагане на най-добри налични техники (НДНТ) чрез подмяна на остарели агрегати с нови, с намален разход на гориво при идентична мощност.

Разкажете и избройте за последните Ви големи инвестиции и инициативи в тази посока за намаляване на емисиите?

Една такава инициатива през 2018 г. е закупуването на електромобили за нуждите на Дружеството с цел реализиране на по-малко вредни емисии, реализиране в дългосрочен план на икономии (не се използва дизелово гориво, бензин и пропан), незначителен разход на смазочни материали, безшумни при движение, незначителни количества отпадни продукти – липса на горивни, маслени, въздушни филтри и отработено двигателно масло. Инвестирани са като начало около 100 000 лв.