logo_web2019

Да поговорим за опазването на околната среда със Солвей Соди

 

По повод отбелязването на Световния ден на околната среда, Българската мрежа разговаря със своите компании членове на тема опазване чистотата на въздуха. В днешното интервю ще поговорим със „Солвей Соди“ за дейностите на компанията, насочени към опазване на околната среда.

 

Разкажете ни малко повече за компанията. Каква е основната ви дейност?

В “Солвей Соди” АД се произвежда лека и тежка калцинирана сода и сода бикарбонат (за хранителни и технически цели) като съпътстващ продукт. Капацитетът на предприятието е 1 550 000 т лека и 1 300 000 т тежка калцинирана сода и 30 000 т бикарбонат.

В какво се изразява политиката ви за опазване на околна среда?

В „Солвей Соди” АД се прилага Интегрирана система за управление на качество, здраве, безопасност и околна среда. Система за управление по околна среда (СУОС) е изградена в съответствие с изискванията на ISO 14001: 2015 потвърдено със сертификат № 10530/15.11.2018 г., с валидност до 15.11.2021 г.

Какво въздействие има дейността на вашата компания върху чистотата на въздуха?

Table Solvay

 

 

Данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха за производството на единица продукт през 2018 г.

 

 

 

 

 

Solvay 1 Нива на емисиите на NOx, SOx и прах:
• през 2008 г. – преди пуска на КЦКС № 7;
• през 2009 г. – пуск на КЦКС № 7;
• през 2010 г. – година за сравнение преди и след пуска на КЦКС № 7; и
• през 2018 г. – при комбинирана работа на двата нови котела КЦКС № 7 и 8 (без работа на старите въглищни котли), след пуска на КЦКС № 8 в края на 2017 г.

 

 

Как управлявате въздействието си върху околната среда и в частност върху чистотата на въздуха?

От 2017 г. „Солвей Соди“ разполага с нова инсталация за когенерация – втори котел на циркулиращ кипящ слой, в ТЕЦ „Девен“. Новият котел е изграден по изключително модерна технология, покриваща най-високите международни и европейски екологични стандарти. Това е второто подобно съоръжение, което работи в централата. Стойността на инвестицията е 90 млн. лева. Котлите на кипящ слой имат редица други предимства пред конвенционалните за българската енергетика котли с прахово изгаряне. Такива са:

– широк диапазон на използваните горива: технологията позволява изгаряне на горива с най-различен състав – черни и лигнитни въглища, петрококс, биомаса и други, както и калоричност от 2500 до 7500 ккал.;

– по-ниски експлоатационни разходи – липсата на мелнично оборудване за прахоподготовка намалява съществено консумираната ел. енергия за собствени нужди;

– по-ниски разходи за поддръжка – поради липсата на прахоприготвящо оборудване, което има най-голям дял в общите разходи за поддръжка.

– ниски нива на прах, SO2 и NOx

– висока ефективност на паропроизводство.

Разкажете и избройте за последните Ви големи инвестиции и инициативи в тази посока за намаляване на емисиите?

През 2006 г. Солвей Соди предприема мащабна инвестиционна програма за изграждането на нов котел на циркулиращ кипящ слой с паропроизводство от 400 t/h, като по този начин превръща своя филиал ТЕЦ Девен в най-голямата централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия на Балканите. Изпълнител на проекта е Фостър Уилър – Полша, клон на Фостър Уилър – САЩ, световен лидер в тази област. Общата стойност на инвестицията е 150 млн. лева, като новият котел е първият на такъв принцип не само в България, но и на Балканите и по отношение на горивната база е уникален за Европа.

Изграждането на новите котли на циркулиращ кипящ слой е част от мащабна програма за по-голяма енергийна ефективност, непрекъснато подобрение на конкурентоспособността на нашите дейности и опазване на околната среда. През 2009 г. беше изграден първият котел на циркулиращ кипящ слой с ниски атмосферни емисии в топлоцентралата. През 2015 г. в „Солвей Соди“ беше извършен пуск на нова вакуумна дестилационна инсталация, с което се намалява значително консумацията на пара, а това води до по-ниска консумация на твърдо гориво и емисии на СО2 в топлоелектрическата централа. През 2017 г. в топлоцентралата беше пуснат в експлоатация втори котел на циркулиращ кипящ слой.

Новите котли на циркулиращ кипящ слой са една изключително модерна технология на когенерация на топло- и ел. енергия. Характерното за тях е, че горивото постоянно циркулира през пещта и сепараторите с цел да се увеличи времето за пребиваване на частиците в пещта, което позволява изгаряне при по-ниска температура от обичайната. Резултатът е благоприятна за околната среда инсталация с много ниски емисии на азотни оксиди – благодарение на по-ниския температурен режим на работа, серни окиси – в резултат от добавянето на варовик в кипящия слой, както и с ниски емисии на прах. Котлите са с проста конструкция, надеждност, отлична ефективност, със свобода и възможности за изгаряне на разнообразна гама от твърди горива, което позволява по-добре да се използват първичните енергийни ресурси.