logo_web2019

Да поговорим за опазването на околната среда с Пощенска банка

По повод отбелязването на Световния ден на околната среда, Българската мрежа разговаря със своите компании членове на тема опазване чистотата на въздуха. В днешното интервю ще поговорим с Пощенска банка за дейностите на компанията, насочени към опазване на околната среда.

 

Разкажете ни малко повече за компанията. Каква е основната ви дейност?
Пощенска банка e петата по активи банка в България, с широка клонова мрежа и близо 3 000 служители. Компанията има 28-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар у нас и е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденции в сектора. Пощенска банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране. Тя е многократно награждавана за своите иновации, атрактивни продукти и услуги, успешни работодателски и социално отговорни практики. През 2017 г. е обявена за „Най-зелена банка“ в конкурсa на b2b Media.

В какво се изразява политиката ви за опазване на околна среда?

Green HeroesОсвен върху основната си бизнес дейност Пощенска банка, като социално отговорна компания, се фокусира и върху нуждите на обществото и природата, като създава свои или подкрепя програми и инициативи на утвърдени организации. С цел устойчивост на своите екологични политики тя има – единствена сред банките, свои „Зелен борд“ и звено „Екологичен офис“. Те анализират цялостната дейност на банката и предлагат решения за намаляване на екологичните ѝ въздействия върху околната среда – както по отношение на ограничаване на консумацията на ресурси от банката, така и по отношение на финансиращата ѝ дейност. Целта е дългосрочна – борба срещу замърсяването на околната среда, включително и оставянето на въглероден отпечатък и спестяване на ресурси.

Разкажете за последните си големи инвестиции и инициативи в тази посока?
Банката от години инвестира в специална програмата за намаляване на вредното въздействие от дейността ѝ върху околната среда. В нея се изпълнява вътрешна програма − „Зелени заедно с Пощенска банка“, която се води от разбирането, че промяната започва от нас. В нея са включени различни активности, насочени към служителите, които целят повишаване на компетентността им в областта на опазването на околната среда и създаване на екологични навици. Сред тях са организирани доброволчески кампании по засаждане на дървета и почистване на площи, проекти за грижа за животни и възстановяване на екопътеки, информационни кампании, които насърчават активния начин на живот, отказа от ползване на асансьори и др. Като част от цялостната си политика за устойчиво развитие и природосъобразно поведение, Пощенска банка изпълнява инициативата „Герои в зелено“. В нея служителите имат възможност да кандидатстват за финансиране от банката за реализация на местни екологични проекти, които сами са избрали и които показват как с малки действия могат да бъдат постигнати устойчиви промени. Близо 10 проекта вече са реализирани по идея на служителите и с техен доброволчески труд.

DSC_0718

Сред екологичните мерки е поставеното специално високоиновативно фолио на сградата на Централното ѝ управление, което действа като изолация и води до значително подобрение на микроклимата в сградата от около 20 000 кв. м, в която работят близо 1 000 служители на банката. От поставянето му до момента се наблюдава намаляване на разходите за енергия (отопление и охлаждане, съответно през зимния и през летния сезон). Банката разполага със специална камера за извършване на термографични обследвания на сгради и оборудване. Тя дава възможност за изключителна прецизност при изготвянето на анализи на енергийната ефективност, а също така и на проблемите зони в сградите ѝ и оборудването в тях. В допълнение на това, институцията изгражда всеобхватна политика за управление на отпадъците. Основните видове отпадъци от банковата дейност – хартията и тонерите – се рециклират. Сградата на Централното управление е оборудвана с машини за пречистване на чешмяната вода, което води до елиминиране на ползването на пластмасови бутилки с минерална вода. Това значително намалява количеството на отпадъчна пластмаса, което банката употребява. Ежегодно се провеждат комуникационни кампании сред служителите за значението на рециклирането и разделното изхвърляне на отпадъци.

По отношение на непреките ефекти от дейността си, финансовата институция следва стриктна политика на проследяване на екологичния риск в корпоративното кредитиране. Чрез софтуерно решение се оценява този показател в целия ѝ кредитен портфейл, което повишава осъзнатостта сред бизнес общността и дава основания за увереност, че банката работи само със социално-отговорни клиенти. По този начин допринася за спазването на екологичното законодателство в България.

Основен приоритет за банката е и въвеждането на иновации, насочени към потребителите, чрез които значително се намалява употребата на ресурси. Пример в тази посока е развитието на алтернативните дигитални канали за комуникация, въвеждане на електронен подпис, електронно кандидатстване за продукти и др.

В основата на успеха на „Зелени заедно с Пощенска банка“ е обединяването на широк кръг от мотивирани хора около една благородна обществена кауза – борбата срещу замърсяването на околната среда, включително и оставянето на въглероден отпечатък.