20200826_174952Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ продължава да реализира идеите и визията си за зелено и устойчиво бъдеще.  Вече година и половина, МГУ е партньор в проект REDUCES по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. Проектът цели създаване на инструменти, както за насърчаване на бизнес модели в кръговата икономика, така и за оценка на потенциалните въздействия върху околната среда. Водещ партньор на проекта е Университета по приложни науки в Турку, Финландия. Останалите партньори са Фондация „Евро-перспективи“ от България, както и обществени и образователни организации от Испания, Румъния, Нидерландия и Великобритания. Проектът няма инвестиционен характер, целта му е обмяна на опит.

Екипите работят активно по следните пет бизнес модела:

  • Удължаване жизнения цикъл на продукта;
  • Продуктът като услуга;
  • Ефективност на ресурсите и рециклиране (Кръгово снабдяване);
  • Оползотворяване на ресурси от отпадъци;
  • Платформи за споделяне.

Задачата на МГУ е да представи (чисто демонстративно) добри практики в областта на всеки един от бизнес моделите, които се осъществяват на територията на България и имат измерим характер, след което да се обвържат с целите за устойчиво развитие на ООН.

Проучванията на екипа от МГУ показват, че минерално-суровинната индустрия активно работи в посока кръгова икономика. Практиките, които компаниите от отрасъла внедряват в работата си са с безспорен принос в кръговата икономика, от една страна, и допринасят за устойчивото развитие на местно и национално ниво, от друга.

tmp_1603881255288Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ има своя пряк принос в подпомагането на бизнес моделите „Продукт като услуга“ и „Платформи за споделяне“. Университетът е първи сред всички висши български училища, позиционирал на територията си станции за зареждане на електромобили. Вярваме, че по този начин допринасяме за намаляването на въглеродни емисии, изгорели газове и прахови частици в атмосферата. Нещо повече, по този начин работим в синхрон с политиките на ЕС, а именно за въвеждането на електромобили по европейските пътища и изграждането на устойчив транспорт.