csr КСО Черно море е инициатива за сътрудничество на КСО организации от Азербайджан, Армения, България, Румъния, Турция и Украйна. Благодарение на тяхната дейност настоящата публикация представя каталог за 2012г. с най-добрите практики в областта на корпоративната социална отговорност на страните от Черноморския регион.За повече информация тук .
63 Всеобщата декларация за правата на човека е приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г. Декларацията е първото значително постижение на световната организация в тази област и първото записване на световно ниво на права, чиито носители са всички човешки същества. Тя се състои от 30 члена, които са доразвити в последващи международни споразумения, регионални инструменти за защита на човешките права, национални конституции и закони. Международната харта за правата на човека се състои от „Всеобща декларация за правата на човека”, „Международен пакт за икономически, социални и културни права” и „Международния пакт за граждански и политически права”.За повече информация тук .
26

Как да правим бизнес чрез отстояване  на човешките права

Тази публикация изгражда рамката на защита, уважение и отстояване на човешките права, чрез специалния представител на ООН за бизнес и човешки права. Описанията, знанието и насоките, събрани в това ръководство, се основават на опита на десетте мултинационални компании на мрежата на Глобалния договор в Холандия и са предназначени да помогнат на компаниите да изпълнят своите ангажименти по спазване на човешките права.

За повече информация тук .

54

Правата на децата и бизнес принципите

Разработен от УНИЦЕФ, Глобалния договор на ООН и „Запази децата“, документът съдържа изчерпателен набор от принципи, които да ръководят компаниите по пътя на зачитане на детските права.

За повече информация тук .

43

Наръчник по разработване на бизнес политика за човешките права

Предоставя указания как бизнесът да развие и приложи индивидуална корпоративна политика в областта на човешките права.  (UNGC, 2010)

За повече информация тук .

111

Бизнесът срещу корупцията – рамка за действие

Ръководство за компании за изпълнение на 10ия принцип на Глобалния договор на ООН срещу корупцията и за справяне с корупцията във всеки аспект на дейността им. То предоставя пътна карта и средства, които ще подпомогнат практическото приложение на политики с цел елиминиране на корупцията.

За повече информация тук .

131

Борба с корупцията по веригата на доставки: Ръководство за клиенти и доставчици

Представя общи корупционни сценарии по веригата на доставките и дава рамка и средства за противодействие.

За пожече информация тук .

certificate_small

Борбата срещу корупцията: електронен наръчник за обучение

Общ продукт на Глобалния Договор и Офиса на ООН срещу наркотиците и престъпленията (UNODC). Този наръчник използва 6 интерактивни обучителни модула, като целят по-добро разбиране на 10-ия принцип срещу корупцията и Конвенцията на ООН срещу корупцията и съотнасянето им към частния сектор. Наръчникът е предназначени за всички служители, които действат от името на компанията.

За повече инфорация тук .

151

RESIST – устояване на изнудване и молби в международните сделки

Инструмент за обучение на служители, базиран на сценарии.

За повече информация тук .

The-labour-Principles1

Трудовите норми на Глобалния договор на ООН: Наръчник за  бизнеса

Наръчникът  има за цел да помогне на компаниите да разберат и приложат 4-те  принципа в своята дейност. Той   предоставя  кратко описание на всяка от трудовите норми във формата на въпроси и отговори , и осигурява практически насоки  за това как компаниите да спазват,  разпространяват и реализират принципите.  Наръчникът съдържа и списък с основните ресурси на Международната Трудова Организация. Тези ресурси  улесняват внедряването на принципите в компаниите.

За повече информация тук .

ILO21

Правилата на играта: кратко запознаване с Международните трудови стандарти

Изданието има за цел да  предизвика по- добро  разбиране на същността на конвенцията  и препоръките на Международната Трудова Организация, прилагането и  управлението на международните трудови  стандарти,  и тяхната роля в глобалната икономика.

За повече информация тук .

p_cover_SustainabilityFramework1

Рамка за устойчивост на Международната финансова корпорация

Рамката за устойчивост  на  Международната финасова корпорация подпомага за популяризирането на добрите екологични и социални практики, насърчава прозрачност и отчетност, и допринася за положителни резултати от развитието. Рамката включва производствени стандарти, които  дефинират отговорностите на  компаниите относно екологичните и социални рискове. Производствените страндарти 2, които са в съответствие с Конвенцията на Международната  трудова организация,  осигуряват препоръки относно условията на труд .  Налично е и специално ръководство за различните видове трудови ваимоотношения включителнотрудови договори,  граждански договори и договори с доставчици.

За повече информация тук . 

child-labour1

Комплект от 3 наръчника, които помагат на компаниите  и бюрата по труда да запознаят с проблема за детския труд и да предпремат мерки срещу  него.

Том 1 изяснява понятието детски труд, какво го поражда,  последствията от него и 4 причини защо компаниите трябва да премахнат детския труд.

Том 2 обяснява  от гледна точка на бизнеса какви действия могат да се предприемат, за да се премахне детския труд.

Том 3 е за бюрата по труда.

Human_Trafficking1

Трафикът на хора и бизнеса: Добрите практики за превенция и борба с трафика на хора

Помага на бизнеса да  избягва рисковите ситуации и да  не бъде свързван с трафика на хора като не използва  рискови продукти, услуги или съоръжения.  Също  така в наръчника са включени  препоръки как бизнесът да допринесе за ограничаването на трафика на хора.

За повече информация тук . 

forcedlabourhandbookforbusiness1

Борбата с принудителния  труд – наръчник за работодателите и  бизнеса  

Като част от   “Програма за специални мерки за борба с принудителния труд “ на Международната трудова организация, този наръчник има за цел да помогне   на организациите, както тези набиращи служители, така и отделните компании , да се запознаят с принудителния труд и трафика на хора. В наръчника са включени практически инстументи и материали предназназначени за всички  представители на бизнеса,   разграничаващи принудителния труд  от доброволния, защо принудителния труд е заплаха за бизнеса, и конкретни мерки за неговото ограничаване.

За повече информация тук .

ILO_Disability_Workplace2

Хора със специфични потребности на работното място- Добри практики 

Откроява най- добрите практики на компаниите  и процесите в областта на наемането, задържането, продукти, услуги и корпоративна отговорност касаещи хората с увреждания. Информацията за компаниите насърчава и подпомага развитието на недискриминационни и разнообразни политики и инициативи, чрез посочване на реални примери за наемане на хора с увреждания и поддържане на разнообразието на работното място.

За повече информация тук . 

GRMSC1

Принципи за правата на жените – равенството означава бизнес

Принципите за правата на жените представляват набор от Принципи за бизнеса, предлагащи  съвети как да се упълномощят жените на работното място, бизнеса и обществото. Те наблягат на реални бизнес ситуации, които  насърчават  равенството между половете и упълномощаване на жените и се стремят да  отличат най- добрите практики.

За повече информация тук .